Jämställdhet i högskolan och Vetenskapsrådets forskningsstöd [Gender equality in higher education and the research support of the Swedish Research Council]

About (original language): 

SAMMANFATTNING
Jämställdhet är ett prioriterat område inom Vetenskapsrådet och myndigheten har arbetat aktivt i många år med
att bevaka jämställdheten i forskningsstödet och med förbättringsåtgärder för ökad jämställdhet. Förutom
jämställdhetsuppdrag i instruktion och regleringsbrev har myndigheten en jämställdhetsstrategi med ett antal
mål och ställningstaganden. I denna rapport analyserar och belyser vi jämställdheten i högskolan och
Vetenskapsrådets forskningsstöd från ett strukturellt perspektiv. Utgångspunkten är Sveriges jämställdhetsmål
samt Vetenskapsrådets instruktion och jämställdhetsstrategi. Rapporten ingår som en del i det
kunskapsunderlag som Vetenskapsrådet sammanställt för att bidra med beslutsunderlag inför regeringens
kommande forskningsproposition och för att underlätta prioriteringar inom Vetenskapsrådet.
Rapporten visar på vikten av att Vetenskapsrådet fortsätter att följa upp sitt forskningsstöd från ett
jämställdhetsperspektiv. Beviljandegrader och genomsnittliga beviljade belopp för kvinnor respektive män
måste fortsätta att bevakas. Beviljandegraderna har för flera bidragsformer de senaste åren blivit jämställda
medan skillnaderna i beviljade belopp för kvinnor och män har ökat något.
Vetenskapsrådet bör även fortsätta att bevaka könsfördelningen inom högskolan för att kunna svara mot
myndighetsinstruktion och regleringsbrev. I rapporten presenterar vi könsfördelning, och dess utveckling över
tid, inom olika karriärsteg och ämnesområden i högskolan. Stora förändringar har skett under den senaste
tioårsperioden när det gäller andelen kvinnor respektive män inom olika karriärsteg, särskilt inom medicin och
hälsa.
Ett av de viktigaste resultaten i rapporten är att karriärmässigt unga kvinnor inte söker forskningsmedel hos
Vetenskapsrådet i samma utsträckning som karriärmässigt unga män. I dagsläget vet vi inte orsakerna till varför
det är så. Rapporten visar också att de områden som Vetenskapsrådet främst finansierar har en låg andel
kvinnor och hög andel män.
I rapporten görs en sammanställning av ett antal europeiska expertgruppers rekommendationer till
forskningsfinansiärer för ökad jämställdhet. De flesta av rekommendationerna lever Vetenskapsrådet upp till
redan i dagsläget. De rekommendationer som inte Vetenskapsrådet följer, eller endast följer i begränsad
omfattning, är att samråda med lärosäten om jämställdhet och forskningsfinansiering samt att kräva att ett
jämställdhetsperspektiv ska ingå i forskningsprojekt som beviljas forskningsmedel.
Sveriges akademiska karriärsystem får ofta kritik för att vara otryggt och oförutsägbart. I rapporten jämförs
anställningsförhållanden för kvinnor och män inom högskolan och det framgår att kvinnor i något högre
utsträckning än män har en tidsbegränsad anställning.

About (English version): 

Only the summary is available in English:

Gender equality is a priority for the Swedish Research Council and the Council has been actively monitoring gender equality in its research funding and devising measures to improve gender equality for many years. In addition to gender equality assignments in instructions and appropriation directions, the Council has a gender equality strategy with several goals and statements. This report analyses and illustrates gender equality in universities and the Swedish Research Council's research funding from a structural perspective. Sweden's gender equality goals and the Swedish Research Council's instructions and gender equality strategy are used as the basis. This report is a part of the knowledge base the Swedish Research Council has compiled to contribute decision-making documentation to the government's upcoming research bill and to facilitate prioritisation within the Swedish Research Council.

The report demonstrates the importance of the Swedish Research Council continuing to monitor its research funding from the perspective of gender equality. The grant approval rates and average amounts granted compared between women and men must continue to be monitored. Grant approval rates have become equal for several forms of grants in recent years, while differences in amounts granted between women and men have increased slightly.

The Swedish Research Council should also continue to monitor the gender distribution in universities to be able to meet government instructions and appropriation directions. This report presents gender distribution, and how it has changed over time, in different career stages and different subject areas on the university level. Major changes have occurred over the past 10 years with respect to the number of women in comparison to the number of men in different career stages, especially in medicine and health.

One of the most crucial findings of the report is that women early in their careers do not apply for funding from the Swedish Research Council to the same extent as men early in their careers. At present we do not know the reasons why this is the case. The report also shows that the main areas the Swedish Research Council funds have a low proportion of women and a high proportion of men.

The report summarises the recommendations of several European expert groups for research-funding bodies for achieving greater gender equality. The Swedish Research Council has already implemented most of these recommendations at present. What is not being done, or is being done to a lesser extent, is consulting the higher education institutions on gender equality and research funding as well as including gender equality perspectives in research projects.

Sweden's academic career system is often criticised for being insecure and unpredictable. We have compared employment conditions for women and men on the university level and seen that temporary posts are slightly more common among women than among men.

Type of resource: 
Media Type: 
Digital Document (pdf, doc, ppt, txt, etc.)
Language(s): 
Swedish
Date created: 
2015
Is this resource freely shareable?: 
Shareable
Scientific discipline: 
Country coverage: 
Time period covered: 
1990-2014
Intended target sector: 
Total energy: 
181

Share the resource

Relations

Resource relations
"Jämställdhet i högskolan och Vetenskapsrådets forskningsstöd [Gender equality in higher education and the research support of the Swedish Research Council]"
<- is produced by
Comments

Add new comment