Department of Gender Equality and Equal Opportunities of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

About (original language): 

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

V rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR funguje odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor je podriadený priamo štátnemu tajomníkovi MPSVR SR. Odbor plní viaceré dôležité funkcie. V prvom rade sa odbor zaoberá tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor v rámci svojej činnosti okrem iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí. Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a čiastočne aj problematika „ženy a veda“.  Od roku 2008 plní odbor aj funkciu koordinátora horizontálnej priority rovnosť príležitostí. 

About (English translation): 
The Department of Gender Equality and Equal Opportunities of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic is dedicated to gender equality and empowerment of women. The department serves as the body responsible for gender equality in Slovakia and the coordinator for the implementation of horizontal priority equal opportunities in the projects cofinanced by European structural funds. Department of Gender Equality and Equal Opportunities is also responsible for the coordination of the Committee on Gender Equality which is a standing committee of the Government Council for Human Rights, Minorities and Gender Equality. It also cooperates with women NGOs in Slovakia. Gender and science also partly belongs to the agenda of the department.
Postal address: 
Špitálska 4,6,8
81643 Bratislava
Slovakia
Country coverage: 
Stakeholder group: 
Phone: 
+421 2 2046 1813
Email: 
sekretariatorrrp@employment.gov.sk

Share the organisation