National Centre for the Popularization of Science and Technology in Society, Slovakia

About (original language): 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Uznesením vlády Slovenskej republiky č.103 zo 7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti. V súlade s touto stratégiou zriadilo v roku 2007 Ministerstvo školstva SR v rámci CVTI SR Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len „NCP VaT“) ako podporný nástroj v oblasti popularizácie vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom voči zahraničiu. NCP VaT začalo svoju činnosť k 15.6.2007 a jeho úlohou je zabezpečovať činnosti spojené s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti. Budovaním NCP VaT vzniklo administratívno-organizačné zázemie pre celú akademickú obec (vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied, štátne organizácie výskumu a vývoja, výskumné pracoviská podnikateľského sektoru, neziskové organizácie výskumu a vývoja) na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja, problémov organizácií výskumu a vývoja s udržiavaním a získavaním ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, s modernizáciou a budovaním ich infraštruktúry; pre mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať vo výskume a vývoji, predstaviteľov médií, podnikateľov, odbornú i širokú verejnosť.

About (English translation): 
Building the institution National Center for popularization of science and technology in society established Ministry of Education Slovak Republic administrative and organizational background for the entire academic community (universities, Slovak Academy of Sciences, government, research and development organizations, the business sector, research institutions, non-profit research and development organizations) to present research and development, problems of research and development with maintaining and attracting human resources for research and development, renovation and building their infrastructure; for young people who are interested in working in research and development, media representatives, entrepreneurs, professional and general public.
Postal address: 
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava 1
Slovakia
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Phone: 
+421269253128
Email: 
zuzana.ceplikova@cvtisr.sk

Share the organisation