The Croatian Agency for Science and Higher Education (ASHE)

About (original language): 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Upravno vijeće tijelo je koje upravlja Agencijom za znanost i visoko obrazovanje s pravima i odgovornostima utvrđenim Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakonom o ustanovama, Statutom Agencije te drugim općim aktima Agencije. Upravno vijeće ima predsjednika i 8 članova. Upravno vijeće Agencije je sastavljeno na način da Hrvatski sabor imenuje i razrješuje predsjednika i dva člana na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, jednog člana na prijedlog Rektorskog zbora, jednog člana na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola, jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, jednog člana iz reda studenata na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora. Agencija imenuje i razrješuje jednog člana Upravnog vijeća iz reda svojih zaposlenika. Upravno vijeće Agencije donosi odluke na sjednicama, a donosi ih natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća (pet glasova). Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno najmanje pet članova vijeća. Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi te se sazivaju najmanje tri puta godišnje, a obvezno radi razmatranja financijskog plana, odnosno godišnjeg obračuna Agencije, te kada to predlože Vlada Republike Hrvatske, ministar znanosti, obrazovanja i sporta ili ravnatelj Agencije. Upravno vijeće Agencije: – donosi Statut Agencije na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Ministarstva, – imenuje i razrješava ravnatelja, – imenuje i razrješava zamjenike ravnatelja Agencije na prijedlog ravnatelja, – donosi Pravilnik o unutarnjem redu kojim se pobliže uređuje unutarnji ustroj Agencije na prijedlog ravnatelja, – donosi godišnji program rada Agencije kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu te nadzire provođenje programa, – usvaja godišnji proračun Agencije na prijedlog ravnatelja, – prihvaća završno financijsko izvješće Agencije, – određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i visinu naknade za pružene usluge na prijedlog ravnatelja, – usvaja godišnje izvješće o radu Agencije koje podnosi ravnatelj i prosljeđuje ga osnivaču Agencije, – obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

About (English translation): 
The Croatian Agency for Science and Higher Education (ASHE) independently assures the quality of science and higher education in the Republic of Croatia by accrediting new higher education and scientific institutions and programmes, auditing and re-accrediting the existing institutions and implementing other procedures aimed at evaluating various segments of the higher education and research sector. AZVO is also tasked with recognition of foreign higher education qualifications, collection of data on Croatian science and higher education, procedure of centralized applications to undergraduate programmes at Croatian higher education institutions, and administrative and expert support to bodies working in Croatian higher education and science.
Keywords: 
Postal address: 
Stockholm
10000 Zagreb
Croatia
Country coverage: 
Scientific discipline: 
Phone: 
+ 38516274800
Email: 
marina.matesic@azvo.hr

Share the organisation